نمایش دادن همه 12 نتیجه

باسكول 50 بتن فلز روي زمين بدون شاسی )مدل (S10

باسكول جاده ای 50 تن یاباسکول کامیون‌کش بتن فلز، شاسي اصلي ندارد و با تركيبي از تير آهن و بتن در مدل روی زمین طراحي و توليد مي گردد و مناسب وسایل نقلیه ای است که طول آن از 8 متر بیشتر نباشد.

باسكول 50 تن بتن فلز داخل زمين (مدل S40)

باسكول جاده ای 50 تن یاباسکول کامیون‌کش بتن فلز، دارای شاسی اصلی فلزی و صفحه ساخته شده از بتن مسلح و آرماتور در مدل داخل زمین قابل طراحی و اجرا میباشد و مناسب وسایل نقلیه ای است که طول آن از 8 متر بیشتر نباشد.

باسكول 50 تن بتن فلز داخل زمين بدون شاسی (مدلS20)

باسكول جاده ای 50 تن یاباسکول کامیون‌کش بتن فلز، شاسي اصلي ندارد و با تركيبي از تير آهن و بتن در مدل داخل زمین طراحي و توليد مي گردد و مناسب وسایل نقلیه ای است که طول آن از 8 متر بیشتر نباشد.

باسكول 50 تن بتن فلز روي زمين (مدل S50)

باسكول جاده ای 50 تن یاباسکول کامیون‌کش بتن فلز، دارای شاسی اصلی فلزی و صفحه ساخته شده از بتن مسلح و آرماتور در مدل روی زمین قابل طراحی و اجرا میباشد و مناسب وسایل نقلیه ای است که طول آن از 8 متر بیشتر نباشد.

باسكول 60 بتن فلز روي زمين بدون شاسی )مدل (S10

باسكول جاده ای 60 تن یاباسکول تریلی کش بتن فلز، شاسي اصلي ندارد و با تركيبي از تير آهن و بتن در مدل روی زمین طراحي و توليد مي گردد و مناسب وسایل نقلیه ای است که طول آن از 16 متر بیشتر نباشد.

باسكول 60 تن بتن فلز داخل زمين (مدل S40)

باسكول جاده ای 60 تن یاباسکول تریلی کش بتن فلز، دارای شاسی اصلی فلزی و صفحه ساخته شده از بتن مسلح و آرماتور در مدل داخل زمین قابل طراحی و اجرا میباشد و مناسب وسایل نقلیه ای است که طول آن از 16 متر بیشتر نباشد.

باسكول 60 تن بتن فلز داخل زمين بدون شاسی (مدلS20)

باسكول جاده ای 60 تن یاباسکول تریلی کش بتن فلز، شاسي اصلي ندارد و با تركيبي از تير آهن و بتن در مدل داخل زمین طراحي و توليد مي گردد و مناسب وسایل نقلیه ای است که طول آن از 16 متر بیشتر نباشد.

باسكول 60 تن بتن فلز روي زمين (مدل S50)

باسكول جاده ای 60 تن یاباسکول تریلی کش بتن فلز، دارای شاسی اصلی فلزی و صفحه ساخته شده از بتن مسلح و آرماتور در مدل روی زمین قابل طراحی و اجرا میباشد و مناسب وسایل نقلیه ای است که طول آن از 16 متر بیشتر نباشد.

باسكول 80 بتن فلز روي زمين بدون شاسی )مدل (S10

باسكول جاده ای 80 تن یا تناژهای بالاتر تا 200 تن بتن فلز ، شاسي اصلي ندارد و با تركيبي از تير آهن و بتن در مدل روی زمین و در ابعاد استاندارد 3*18 الی 3*24 متر طراحي و توليد مي گردد.

باسكول 80 تن بتن فلز داخل زمين (مدل S40)

باسكول جاده ای 80 تن یا تناژهای بالاتر تا 200 تن بتن فلز، دارای شاسی اصلی فلزی و صفحه ساخته شده از بتن مسلح و آرماتور در مدل داخل زمین و در ابعاد استاندارد 3*18 الی 3*24 متر قابل طراحی و اجرا میباشد

باسكول 80 تن بتن فلز داخل زمين بدون شاسی (مدلS20)

باسكول جاده ای 60 تن یا تناژهای بالاتر تا 200 تن بتن فلز ، شاسي اصلي ندارد و با تركيبي از تير آهن و بتن در مدل داخل زمین و در ابعاد استاندارد 3*18 الی 3*24 متر طراحي و توليد مي گردد.

باسكول 80 تن بتن فلز روي زمين (مدل S50)

باسكول جاده ای 80 تن یا تناژهای بالاتر تا 200 تن بتن فلز ، دارای شاسی اصلی فلزی و صفحه ساخته شده از بتن مسلح و آرماتور در مدل روی زمین و در ابعاد استاندارد 3*18 الی 3* 24 متر قابل طراحی و اجرا میباشد.